تارنمای دکتر فريده عصاره
English
صفحه آغازين
معرفی
سوابق علمی
فهرست انتشارات
پيوندها
تماس با ما

فهرست انتشارات
گروه:
 1. عصاره، فریده؛ عفیفیان، فرزانه؛ نورمحمدی، حمزه (1398) طراحی مدل مفهومی و عملیاتی ارزیابی و رتبه‌بندی علمی گروه‌های آموزشی حوزه علوم انسانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران: دوفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهددوره 5 /شماره 1 / بهار وتابستان 1398( پیاپی 3)
 2. عصاره، فریده؛ فرح پهلو، عبدالخسین؛ رحیمی، فرج الله؛ پارسایی محمدی، پرستو (1398)مطالعه معیارها و شاخص های موجود در رتبه بندی های دانشگاهی ملی دوفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد.
 3. عصاره، فریده؛ توکلی زاده راوری، محمد؛ بیگدلی، زاهد؛ قضاوی، رقیه (1397) مطالعه میزان شباهت اصطلاحات عنوان، کلید واژههای نویسنده و موضوعات کنترل شده برای تعیین فیلد مناسب در تحلیلهای موضوعی علم سنجی
 4. عصاره، فریده؛ عفیفیان، فرزانه نقدي بر آيين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزشي كشور صلنامه نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات، شماره 15، پاييز 1396، 213
 5. فرج پهلو، عبدالحسین؛ عصاره، فریده؛ کریمی، رضا (1397) طراحی و آزمون مدل ارزیابی مدل دانش آفرین در مراکز پژوهشی اسلامی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، دوره 24 شماره 3.
 6. قاسمی، مژگان؛ فرج پهلو، عبدالحسین، عصاره، فریده (1397) طراحي و آزمون الگويي از پيشايندهاي موثر بر توسعه كارآفريني سازماني در بين كاركنان نهاد كتابخانه هاي عمومي استان خوزستان فصلتامه تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومی (پيام كتابخانه سابق)، سال بیست و چهارم شماره 93، ص.7
 7. کوکبی، مرتضی، عصاره، فریده، علمدار ، سمیه (1397)بررسی میزان انطباق فهرستبرگه های فیپای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب ها با پیشینه های فیپای مندرج در نرم افزار رسا بهار 1397: 135-147.
 8. مصطفوی، اسماعیل، عصاره، فریده، توکلی زاده راوری، محمد (1397) شناسایى ساختار محتوایى مطالعات علم اطلاعات و دانش شناسى بر اساس واژگان و مفاهیم مقالات آن در پایگاه اطلاعاتى وب آو ساینس (2009-2013)، پزوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعاتف دوره 33 شماره 3
 9. عصاره، فریده ،شهني ييلاق، منيجه ، نواح، عبدالرضا، كوهي رستمي، منصور (1396) طراحي و آزمون مدل تاثير عوامل جامعه شناختي مبتني بر نظريه بورديو با ميانجي گري سبك زندگي فرهنگي بر ميزان مطالعه شهروندان شهر اهواز نشريه پژوهش هاي نظري و كاربردي در علم اطلاعات و دانش شناسي، سال هفتم، شماره 1، بهار و تابستان
 10. احمدی، حمید؛ عصاره، فریده؛ حسینی بهشتی، ملوک السادات؛ حیدری، غلامرضا (1396) طراحي سامانه نيمه خودكار ساخت هستي شناسي به كمك تحليل هم رخدادي واژگان و روش C-value ( مطالعه موردي: حوزه علم سنجي ايران)، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33، 1، پیاپی 91
 11. صراطی شیرازی، منصوره؛ متوسل، مهدی، عصاره، فریده، فرج پهلو، عبدالحسین مطالعه همکاری دانشگاه و صنعت در ایران براساس شاخص هم انتشاری و رده بندی این صنایع بر مبنای "رده بندی بین المللی استاندارد صنعتی در تما م فعالیتهای اقتصادی" کتابداری و اطلاع رسانی جلد 20 شماره 3
 12. عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین، صراطی شیرازی، منصوره (1396) بررسي تأثير نزديكي جغرافيايي بر هم انتشاري دانشگاه و صنعت در ايران با استفاده از مدل گرانشي نيوتون تعامل انسان و اطلاعات، جلد 3 شماره 3
 13. مصطفوی، اسمعیل، عصاره، فریده، توکلی زاده راوری، محمد (1396) تحلیل ساختار و مفاهیم واژگان علم اطلاعات براساس تحلیل شبکه اجتماعی در پایگاه وبگاه علم در دو دوره قبل و بعد از پیدایش وب (1393-1397 و 2009-2013)، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 23 (2)، 237-264.
 14. احمدی، حمید؛ عصاره، فریده ؛ حسینی بهشتی، ملوک السادات 61395) طراحی سامانه نیمه خودکار ساخت هستی شناسی به کمک تحلیل هم رخدادی واژگان و روش value-C )مطالعه موردی: حوزه علمسنجی ایران(
 15. رضی، مصطفی؛ هاشم زاده، جواد؛ عصاره، فریده؛ محمدی استانی، مرتضی (1395). تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی- پژوهشی زمین شناسی ایران مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، سال هشتم، شماره 1، بهار 1395، صص 41-62
 16. زرداری، سولماز؛ فرج پهلو، عبدالحسین؛ عصاره، فریذه (1395) مروري بر مفهوم هستي نگاري در وب معنايي فصلنامه تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي، 77: 65-70
 17. عصاره، فریده؛ احمدی، حمید؛ حیدری، غلامرضا؛ حسینی بهشتی، ملوک السادات (1395). ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، سال 7، دوره 17، شماره 2، 1395
 18. عصاره، فریده؛ بیگدلی، زاهد؛ مروتی، ذکراله؛ حسینی، سیده مریم (1395). بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، دوره 22، شماره 1، بهار 1395، صص 141-157
 19. عصاره، فریده؛ حیدری، غلامرضا؛ توکلی زاده راری، محمد؛ مصطفوی، اسماعیل. (1395). تحليل و مقايسة ساختار ميان رشته اي بر اساس « علم اطلاعات و دانش شناسي » خوشه بندي روابط استنادي آن در دو دورة قبل و بعد از پيدايش وب پژوهشنامه مدیریت وپردازش اطلاعات دوره 31، شماره 3 صص. 675-703
 20. عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین؛ صراطی شیرازی، منصوره (1395) بررسي تاثير نزديكي جغرافيايي بر هم انتشاري دانشگاه و صنعت در ايران با استفاده از مدل گرانشي نيوتون مجله تعامل انسان و اطلاعات ، سال سوم، شماره 3
 21. احمدی، حمید؛ عصاره، فریده (1394) بررسی مفاهیم، تعاریف و کارکردهای تحلیل هم¬واژگانی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،
 22. احمدی، حمید؛ عصاره، فریده (1394) سیر تحول پژوهشهای علمسنجی در ایران فصلنامه رهیافت شماره 60
 23. الهام احمدی، فریده عصاره، غلامرضا حیدری (1394). شناسايي و تحليل عوامل ترغيب كننده و بازدارنده ي همكاري علمي اعضاي هيات علمي در سطوح محلي، ملي و بين المللي در دو دانشگاه شهيد چمران و علوم پزشكي جندي شاپور اهواز دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت، شماره 42، خرداد و تير 1394 صص 183-192
 24. سلاجقه، مژده؛ عصاره، فریده؛ مومن آبادی، مهدیه (1393). بررسی میزان پاسخ گویی پایگاه های اطلاعاتی پیوسته ی در دسترس در بر آوردن نیازهای اطلاعاتی دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان فصلنامه دانش شناسی(علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، دوره 8، شماره 31، زمستان 1394 صص 59-72
 25. عصاره، فریده ؛ مصطفویف اسمعیل (1394) بررسي ميزان ورود و صدور دانش در "علم اطلاعات و دانش شناسي" از طريق تحليل هم استنادي حوزه هاي موضوعي مجلات: فرضيه كوه يخ شناور فصلنامه آستان کتابداری و اطلاع رسانی قدس رضوی، شماره 70
 26. عصاره، فریده؛ مصطفوی، اسمعیل (1394). ، آ فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی ، شماره 70
 27. فريده عصاره ، زيور صباغي نژاد (1394). سنجش توانايي مشاركت نويسندگان مجله علم سنجي براساس شاخص في(ϕ)‏‏‏ مجله مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علوم تربيتي و روانشناسي)، سال بيست و دوم، شماره 1، بهار و تابستان صص 43-64 .
 28. نیک زاد، فاطمه؛ عصاره، فریده (1394) برررسی استنادی تحلیلی و محتوایی کتابهای تالیفی فارسی موجود در سرفصل دروس کارشناسی جدید (مصوب 1388) کشور برپایه استنادهای درون متنی آن کتابها، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 5 (1): 138-152.
 29. هاجر صالحی، فریبا نظری، فریده عصاره (1394).ررسي ميزان هم تاليفي نويسندگان دانشگاه تهران در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام بين سالهاي 1381 تا 1390مجله نامه آموزش عالي، سال هشتم، شماره 29، بهار 1394 ص 39
 30. سعيد شيرشاهي، فريده عصاره، ناهيد لوني، غلامرضا حيدري (1393). ترسيم نقشه علم نگاري توليدات علمي حوزه ي جراحي، نمايه شده در نمايه استنادي علوم دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت، شماره 40، زمستان 1393 صص 830-839
 31. عصاره، فریده، صراطی، منصوره، خادمی، روح الله (1393) بررسی شبکه هم تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه داروشناسی و داروسازي در پایگاه وب آو ساینس: 2012-2000 مدیریت سلامت، 56، 17: 33-45
 32. عصاره، فریده؛ یزدانفر، شیوا؛ قاسمی، افشین (1393). استفاده از رويكرد سرمايه هاي فكري به منظور ارتقا مزيت رقابتي پايدار در كتابخانه هاي عمومي استان خوزستان ، فصلنامه كتابخانه و كتابداري داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني) سال بيستم، شماره 78، پاييز
 33. فاطمه باجي ، فريده عصاره (1393)ساختار شبكه هم نويسندگي حوزه علوم اعصاب ايران با استفاده از رويكرد تحليل شبكه اجتماعيمجله مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علوم تربيتي و روانشناسي)، سال بيست و يكم، شماره 2، پاييز و زمستان 1393 صص 71-92 .
 34. فدايي‏، غلامرضا؛ سالمي‏، نجمه‎؛ عصاره، فريده (1393). به كارگيري معيارهاي تحليل شبكه هاي اجتماعي در ارزيابي هاي كتاب سنجي‏، فصلنامه دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات) سال هفتم، شماره 25 ، تابستان.    
 35. فريده عصاره ، كبري بابائي (1393)شبكه هم نويسندگي مقالات منتشرشده در فصلنامه روانشناسي افراد استثنايي دانشگاه علامه طباطبائي و فصلنامه كودكان استثنايي پژوهشكده استثناييفصلنامه مطالعات دانش شناسي، شماره 1، زمستان 1393 صص 1-17 .
 36. فريده عصاره، ابوالفضل اسدنيا، پيمان جليل پور(1393).تدوين برنامه راهبردي گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز با استفاده از تحليل *SWOTفصلنامه مديريت اطلاعات و دانش شناسي، شماره 2، تابستان 1393 صص 13-30 .
 37. فريده عصاره، عبدالحسين فرج پهلو ، صبا سيامكي (1393). پژوهش هاي علم اطلاعات و دانش شناسي در ايران: تحليل محتوانشريه علم سنجي كاسپين ، شماره 2، پاييز و زمستان 1393 صص 7-13 .
 38. منصوری، علی؛ عصاره، فریده (1393) بررسي ارزش منابع دانش بر اساس عامل اهمیت (« نگاه به آينده » و « نگاه به گذشته ») : مطالعه موردی پروانه های اختراع، پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 29 شماره 3: 657-683.
 39. احمدي‏، حميد‎؛ عصاره‏، فريده؛ سهيلي، فرامرز (1392). همكاري علمي، زمينه ساز شبكه هم نويسندگي: مطالعه موردي، روابط هم نويسندگي مجتبي شمسي پور در حوزه شيمي، مجله رهيافت، شماره 54.
 40. جوکار، طاهره؛ عصاره، فریده (1392) . جریان انتشار مقالات علمی در کشور ایران طی سال های 2007-2011 بر اساس مدل مارپیچ سه گانه دانشگاه، صنعت و دولت فصلنامه مدیریت پردازش اطلاعات. زمستان 1392 زیرچاپ.
 41. حیدری، غلامرضا؛ عصاره، فریده؛ حری، عباس؛ پاک سرشت، محمد جعفر (1392) بنیان های تاریخی، فلسفی و جامعه شناختی پیدایش و گسترش علم سنجی 2011، مطالعات علم اطلاعات و کتابداری، سال پنجم شماره 11 (بهار و تابستان)
 42. حيدري‏، غلامرضا؛ فرج پهلو عبدالحسين؛ عصاره‏، فريده‎؛ گرايي، احسان (1392)   تأثير آموزش عالي و شايستگي هاي كانوني دانشجويان دوره ي كارشناسي كتابداري و علم اطلاعات: مورد پژوهي دانشگاه فردوسي مشهد. فصلنامه علمي - پژوهشي مديريت اطلاعات سلامت. دوره نهم، شماره پنجم.
 43. دكتر علي منصوري، دكتر فريده عصاره (1392)تاثير وقفه زماني بر جريان دانش: مطالعه موردي: پروانه هاي ثبت اختراعفصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، شماره 64، زمستان 1392 ص 203 .
 44. دكتر فريده عصاره،علي منصوري،دكتر زاهد بيگدلي(1392)جريان دانش ميان شبكه مخترعان حوزه برق والكترونيكفصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، شماره 62، تابستان 1392 ص 143.
 45. سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده (1392). بررسي تراكم و اندازه شبكه اجتماعي موجود در شبكه هم نويسندگي مجلات علم اطلاعات، پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 29 شماره 2.
 46. سهيلي‏، فرامرز‎؛ عصاره، فريده (1392). مفاهيم مركزيت و تراكم در شبكه هاي علمي و اجتماعي، فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات، 24 (3): 92-108 . ،
 47. سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده؛ خادمی، روح الله (1392). ساختار علم زیست شناسی ایران طی سالهای 1990-2008: تحلیلی هم استنادی، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، سال پنجم شماره 12 (پائیز و زمستان ).
 48. سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین. بررسی تأثیر راهبردهای هم نویسندگی بر بهره وری پژوهشگران علم اطلاعات، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 61، شماره اول(بهار):209-189.
 49. عباس پور، جواد؛ نقشینه، نادر؛ فدائی،غلامرضا؛ عصاره، فریده. بررسی قابلیت به کارگیری سنجه های مرکزیت به عنوان شاخص های ارتباط استنادی مدارک در بازیابی اطلاعات رابطه ای: مطالعه مقدماتی، مجله تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، دوره 19، شماره 1(بهار): 61-49.
 50. فرامرز سهيلي، فريده عصاره ، عبدالحسين فرج پهلو (1392)تحليل ساختار شبكه هاي اجتماعي هم نويسندگي پژوهشگران علم اطلاعاتپژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، شماره 75، پاييز 1392 صص 191-210.
 51. فرج پهلو، عبدالحسین؛ عصاره، فریده؛ نیک کار، ملیحه (1392) ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی سازماندهی مواد در کتابخانه‏های دانشگاهی پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، سال 3 شماره 1 بهار و تابستان
 52. فريده عصاره ، ذكراله مروتي ، سيده مريم حسيني(1392) رابطه هوش فرهنگي و مديريت دانش مطالعه ي موردي: كتابخانه هاي عمومي استان خوزستانفصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتي، سال دوم، شماره 4، پاييز 1392 صص 33-42 .
 53. کوکبی، مرتضی؛ رحیمی، صالح؛ عصاره، فریده و نوروزی، علیرضا (1392) تأملاتی بر نمایه سازی تصاویر: یک تصویر ارزشی برابر با هزار واژه، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، دوره 19 شماره 2 پیاپی 73.
 54. مرتضي كوكبي ، فريده عصاره ، رقيه حجازي(1392) فيلدهاي رابطه اي و ميزان كاربرد آن ها در پيشينه هاي كتابشناختي فارسي براي نمايش روابط ميان آثارفصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات، شماره 94، تابستان 1392 صص 98-112.
 55. نامدار، لیلا؛ سلاجقه، مژده؛ عصاره، فریده (1392). بروندادهای علمی محققان حوزه انگل شناسی در نمایه استنادی علوم طی سالهای 1395-2010 به روش ترسیم ساختار علمی، گامهای توسعه در آموزش پزشکی، دوره دهم، شماره اول: 13-26.
 56. یوسفی، زهرا؛ طاهریان، آمنه؛ عصاره، فریده (1392) بررسی روند برقراری روابط بین رشته ای و دریافت استناد از سایر حوزه های علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سالهای 1990-2011، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، شماره 11 بهار و تابستان: 37-56.
 57. امیری طباطبایی، فائزه؛ طاهری، مهدی، فرج ، عبدالحسین؛ عصاره، فریده، ، معرف زاده. ، عبدالحمید (13919). موتورهای کاوش وب و نمایه سازی رتبه بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده ای دسترس پذیر در محیط های اطلاعاتی پویا مدیریت پردازش اطلاعات، دوره 27، شماره 4
 58. رضائیان، فریده؛ عصاره، فریده (1391). تحلیل استنادي پایان نامههاي فارغالتحصیلان دورههاي کارشناسیارشد دانشکدهي پزشکی دانشگاه علوم پزشکیجنديشاپور اهواز در سالهاي 1389 1378ف جنتاشاپیر، دوره سوم، شماره 2
 59. سهيلي، فرامرز؛ فريده، عصاره (1391) جستاري بر ساختار شبكه هاي هم نويسندگي، كتاب كليات ماه، سال شانزدهم، شماره سوم.
 60. طاهریان، آمنه السادات؛ عصاره، فریده (1391)بررسی تحلیلی و ترسین نقشه علوی حوزه هوش مصنوعی در سا لهای 1988-2008 در وب گاه علوم، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، سال 17-1، 4: 31-64.
 61. عبدالحسین فرج پهلو; فریده عصاره; علی حمیدی (1991) از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات سال 2 شماره 1 بهار و تابستان
 62. عصاره‏ فريده‎‎‏‎؛ سهيلي، فرامرز، فرج پهلو، عبدالحسين؛ معرف زاده، عبدالحميد (1391) بررسي سنجه مركزيت در شبكه هم نويسندگي مقالات مجلات علم اطلاعات، پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني، 2 (2)، 181-200.
 63. عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین؛ شهنی ییلاق، منیجه؛ ابراهیمی، سعیده. همرنگی استنادی هنجاری و همرنگی استنادی اطلاعاتی: تبیینی متفاوت بر مزیت تجمعی استنادات، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، شماره 9(بهار و تابستان):20-1.
 64. کوکبی، مرتضی؛ عصاره، فریده؛ عظیمی، محمد حسن؛ هاشمی، ماجد. بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت های نرم افزار جامع کتابخانه ای پارس آذرخش، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، شماره 10 (پاییز و زمستان):78-61.
 65. مكي زاده،‏ فاطمه‏‎‎؛ فرج پهلو،عبدالحسين؛ عصاره، فريده و شهني، منيجه (1391). شناسايي عوامل تأثير گذار برپايگاه هاي اطلاعاتي مبتني بر وب توسط كاربران دانشگاهي: يك مطالعه گراندد تئوري، نشريه تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي، سال چهل و ششم، شماره 59، ص. 59-81.
 66. منصوري،فهيمه ؛عصاره، فريده؛ حيدري، غلامرضا(1391). توليدات علمي پژوهشگران زمين شناسي در پايگاه وب آوساينس بر اسا قوانين لوتكا و برادفورد، دانش شناسي‏، 17
 67. ميرجليلي، سيذحسين‎؛ عصاره، فريده (1391).    مطالعه ي علم سنجي و ترسيم نقشه ي تاريخ نگاري مقالات 20 نشريه ي برتر حوزه ي ژنتيك و 2000 وراثت در سال هاي 2008  مديريت اطلاعات سلامت، 9 (1).
 68. حمدی پور، افشین؛ عصاره، فریده (1390) مطالعه ي علم سنجي برون دادهاي علمي نويسندگان تأثيرگذار در حوزه ي بيماري ام. اس. (Multiple Sderosis) و دیداری سازی ساختار علمی این حوزه در سالهای 2008-2009. مدیریت اطلاعات سلامت، دوره هشتم شماره پنجم.
 69. حمدی پور، افشین؛ عصاره، فریده (1390) مطالعه‌ی علم‌سنجی برون‌دادهای علمی نویسندگان تأثیرگذار در حوزه‌ی بیماری Multiple Sclerosis و دیداری‌سازی ساختار علمی این حوزه در سال‌های 2008-1999، مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (5): 649-661.
 70. سعادت، مریم؛ عصاره، فریده (1390) رزیابی میزان استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد شیراز از کتابخانه دیجیتالی رزنت به منظور پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی آنان، فصلنامه دانش شناسی(علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، سال چهارم، شماره 13، تابستان: 25-37.
 71. عصاره، فریده (1390). کارآفرینی پژوهش محور، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، دوره سوم، سال هجدهم، شماره 8(پاییز و زمستان)، (سخن آغازین).
 72. عصاره، فريده، مصطفوی، اسمعیل (1390) بررسی تطبيقی قواعد لوتکا و پائو با تعداد نويسندگان و مقالات آنان در حوزه‌های علوم رايانه و هوش مصنوعی در پايگاه استنادی وب آو ساينس در سال‌های 1986 تا 2009 فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، دوره 26، شماره 4، تابستان: 207 -223.
 73. عصاره، فریده؛ برایرپور، رباب (1390) بررسی بروندادهای علمی حوزه های کتاب سنجی، علم سنجی، و اطلاع سنجی در نمایه استنادی علوم اجتماعی به منظور یافتن تمایزها و شباهتهای بین این سه حوزه فصلنامه کتابداری آستان قدس رضوی، پیاپی 56، شماره 4 جلد 4: 141-162
 74. كيخا، ليلا؛ عصاره، فريده؛ بيگدلي، زاهد (1390) تحليل استنادي پايان نامه هاي دانشجويان دوره دكتري عمومي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان طي 1380 - سالهاي 1387، مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، 13 (7): 50
 75. کوکبی، مرتضی؛ عصاره، فریده؛ رضایی شریف آبادی، سعید؛ اصنافی، امیررضا (1390) ارزیابی و رتبه بندی نرم افزارهای آرشیوی ایران فصلنامه گنجینه اسناد، سال 21 دفتر 4: 96-113
 76. کوکبی، مرتضی؛پشوتنی زاده، میترا؛ عصاره، فریده؛ معرف زاده، عبدالحمید (1390). مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (مجله علوم تربیتی و روانشناسی)، دوره سوم، سال هجدم. شماره هشتم(زمستان):26-1
 77. محمودي ميمند، محبوبه؛ عصاره، فريده (1390) مقايسه مهارت هاي جستجوي پيوسته در ميان دانشجويان پزشكي عمومي دانشگاههاي علوم پزشكي بندر عباس و رفسنجان در سالهاي 1387-11388 علوم و فناوري اطلاعات، دوره 27 شماره 2.
 78. مکی زاده، فاطمه؛ عصاره، فریده (1390) تحلیل استنادی و ترسیم بروندادهای علمی اخلاق پزشکی در وب گاه WoS در سالهای 1990-2008، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره چهارم، شماره ی 5: 65-77.
 79. نظري‏، اشرف‎؛ عصاره، فريده (1390)  دیدگا هها ی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد در مورد عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه آزاد، مجله مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی ا طلاعات، 87
 80. عصاره‏، فريده؛ چشمه سهرابي، مظفر؛ دهقانپور، نفيسه(1389). بررسي بروندادهاي علمي مهندسي ايران در نمايه استنادي علوم قابل دسترس از طريق پايگاه اطلاعاتي دايالوگ طي سالهاي 1990-2008، فصلنامه آموزش مهندسي ايران، شماره 48.
 81. بیگدلی، زاهد؛ عصاره، فریده؛ رجبی، غلامرضا؛ زارع فراشبندی، فیروزه (1389) شناسائی عوامل محوری در تدوین خط مشی مدیریت منابع الکترونیکی برای کتابخانه های مرکزی دانشگاههای دولتی ایران فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، پیاپی 52، شماره 4 جلد 13: 261-290.
 82. دهقانپور، نفیسه؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ عصاره، فریده؛ (1389) نقشه علم نگاشتی مهندسی ایران بر مبنای نمایه استنادی علوم طی سالهای 1990-2008 اطلاع شناسی، 2
 83. عصاره، فریده؛ قانع، محمدرضا؛ رحمانی سفیدویه (1389). تولیدات علمی اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال های 1379-1386 فصلنامه کتاب، پیاپی 83، دوره بیست و یکم، شماره سوم: 105-127.
 84. عصاره، فریده؛ مصطفوی، اسمعیل (1389). بروندادهای علمی نویسندگان ایران در حوزه علوم و فناوری نانو فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، شماره 5، بهار و تابستان،
 85. عصاره، فريده؛ معرف زاده، عبدالحمید؛ یوسفی، زهرا (1389) بررسی روابط درون رشته ای و میان رشته ای در بروندادهای حوزه كتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه دایالوگ از سال 1972 تا 2009: تحلیل استنادی مجله به مجله، اطلاع رسانی، سال هشتم، شماره 30، زمستان
 86. عصاره، فریده؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ کشوری، مریم (1389). هم نويسندگي پژوهشگران ايران در نمايه هاي استنادي علوم، علوم اجتماعي، هنر و علوم انساني در پايگاه در سالهاي 2000 تا 2006 Web of Scienceفصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، دوره 25، شماره 4:573-595.
 87. كوكبي، مرتضي‎؛ عصاره، فريده: اصنافي، اميررضا (1389).  مقايسة برخي نرم افزارهاي آرشيوي داخلي و خارجي: در جستجوي الگويي مناسب در طراحي نرم افزاري براي مراكز آرشيوي ايران، گنجينه اسناد، شماره 77: 127-144.
 88. لطیفی، معصومه؛ عصاره، فریده (1389). شناسائي نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه بوعلي سيناي همدان با تاكيد بر پايگاههاي اطلاعاتي در دسترس در اين دانشگاه، فصلنامه دانش شناسی، سال سوم، شماره 9: 63-76.
 89. منصوري، علي؛عصاره، فريده (1389). كشورهاي پيشرو علمي جهان اسلام در پايگاه وب آو ساينس، فصلنامه كتاب، پیاپی 81، دوره بیست و یکم ، شماره اول :146-195
 90. پشوتنی زاده، میترا؛ عصاره، فریده (1388). تحليل استنادي و ترسيم نقشه تاريخ‌نگاشتي توليدات علمي كشاورزي در نمايه استنادي علوم در سال‌هاي 2000 تا 2008، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 25(1): 23-52.
 91. عصاره، فریده (1388). همكاري علمي پژوهشي جامعه شناسي همكاري علمي، کلیات ماه، شماره 21
 92. عصاره، فریده؛ باجی، فاطمه (1388) تولیدات علمی تأثیر گذار نویسندگان علوم اجتماعی ایران در پایگاه وب آو ساینس درسالهای 1990-2006، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (مجله علوم تربیتی و روانشناسی)، دور 16-1، شماره 2، تابستان
 93. عصاره، فريده؛ باوی، فرح (1388). بررسی وضعيت توليد اطلاعات علمی اعضاء هيات علمی پژوهشگاه صنعت نفت در سالهای 1382-1368، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس، 46.
 94. فرامرز سهيلي، دكتر فريده عصاره (1388)بررسي توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه رازي در نمايه استنادي علوم طي سال هاي 1992-2008: مطالعه اي موردي مجله مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علوم تربيتي و روانشناسي)، سال شانزدهم، شماره 4، زمستان 1388 ص 81.
 95. فريده عصاره ، زينب پاپي(1388)كيفيت وب سايت هاي كتابخانه اي: مروري بر معيارها و ابزارهافصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات، شماره 78، تابستان 1388 ص 275.
 96. فريده عصاره ، فرامرز سهيلي(1388)ميزان توليد اطلاعات علمي پژوهشگران بخش آب سازمان آب و برق خوزستان در طي سال هاي 1377 – 1385 با استفاده از شاخص هاي علم سنجيفصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات، شماره 76، بهار 1388 ص 263.
 97. حميدی، علی؛ اصنافی، امير رضا؛ عصاره، فريده (1387). بررسی تحليلی و ترسيم ساختار انتشارات علمی توليد شده در حوزه های کتابسنجی، علم سنجی، اطلاع سنجی و وب سنجی در پايگاه Web of Science طی سالهای 1990-2005، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس، 42 (2):161-182.
 98. سهيلی، فرامرز؛ عصاره، فريده (1387). تحليل پيوندهای وب سايت های سازمانهای نانو فن آوری: يک مطالعه وب سنجی، فصلنامه کتاب ، 73 (بهار 1387): 89-104.
 99. سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده (1387). وب سنجی: تفاوت ها و شباهت های آن با علم سنجی، اطلاع سنجی، و کتاب سنجی، فصلنامه کتاب، 74(تابستان):213-228
 100. سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده و بیگدلی، زاهد (1387) تحلیل پیوندهای وب سایتهای نانو فن آوری فصلنامه اطلاع شناسی،22: 109
 101. عصاره، فريده؛ پاپی، زينب (1387). ارزيابی کيفيت تارنما(وب سايت) های کتابخانه های دانشگاههای دولتی ايران به منظور ارائه پيشنهادهايی در جهت ارتقای کيفيت آنها، فصلنامه علوم اطلاعات و فناوری، دوره 23، شماره 4 شماره پياپی (تابستان).
 102. اصنافی، امير رضا، عصاره، فريده (1386). بررسی ارتباط ميان خبرگزاری های ايرانی از طریق وب سايت های آنها، فصلنامه کتاب، 72 (زمستان):49-60.
 103. اصنافی، امیررضا؛ عصاره، فریده (1386). بررسی ارتباط میان خبرگزاری های ایرانی از طریق وب سایت های آنها فصلنامه کتاب، دوره 18، شماره 3، 1386، صص 49-60
 104. حاجی زین العابدینی، محسن؛ عصاره، فریده (1386). وب سنجی: اصول و مبانی، فصلنامه کتاب، 71: 189-212.
 105. حاجی زین العابدینیف محسن (1386). علم سنجی در ایران و تاثیر فرصت های مطالعاتی در تولید علم در گفتگو با دکتر عصاره کلیات ماه، شماره 6.
 106. ریسمانباف، امیر؛ عصاره، فریده (1386). اطلاع سنجی: از پیدایش امروز، فصلنامه کتاب، 71: 29-48.
 107. سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده (1384). بررسي ميزان رؤيت و ميزان همکاري وب سايت هاي نانوفناوري ايران با استفاده از روش وب سنجيعلوم و فناوری اطلاعات، دوره 22 شماره 4
 108. عصاره، فریده؛ بیگدلی، زاهد؛ منصوری، علی (1386). ارائه الگویی برای میز مرجع دیجیتالی مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تحلیل محتوایی میزهای مرجع دیجیتالی کتابخانه های ملی جهان. فصلنامه علمی – پژوهشی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد استان قدس رضوی، پیاپی 39، شماره سوم جلد دهم.
 109. عصاره، فريده؛ حيدری، غلام؛ زارع فراشبندی، فيروزه. (1386). تحليل پيوند های وب سايتهای انجمنها و مؤسسات ملی و بين المللی کتابداری و اطلاع رسانی، فصلنامه علمی – پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، پياپی 38، شماره 2، جلد دهم:125-156.
 110. عصاره، فریده؛ گلچوبی، تقی (1385). شناسایی و معرفی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه آزاد دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران، مجله علوم تربیتی و روانشناسی (ویژه نامه علوم تربیتی)، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره 4 زمستان: 103-126.
 111. حاجی زين العابدينی ، محسن. (1385). تحليل پيوند های کتابخانه های ملی جهان، مجله مطالعات تربيتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 7، شماره 1،:173-193.
 112. دكتر فريده عصاره ، دكتر ويلسون مترجم: آتوسا كوچك(1384)انتشارات علمي ايرانيان : مشاركت ، رشد و توسعهفصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات، شماره 62، تابستان 1384 ص 131.
 113. عصاره، فريده. 1384. الگوئی برای دسترسی عموم به فهرست پيوسته کتابخانه های ايران. فصلنامه کتاب، 63، 16(3): 31-38.
 114. عصاره، فريده؛ مرادمند، علی. (1384). شناسائی ويژگيهای عمده در طراحی وب سايت کتابخانه های ملی جهان، اطلاع شناسی، سال سوم (1 و 2): 169-180.
 115. عصاره، فريده؛ معرفت، رحمان . 1384. مشارکت پژوهشگران ايرانی در توليد علم جهانی در مدلاين (حوزه علوم پايه و بين رشته ای پزشکی)، فصلنامه رهيافت، شماره 35: 39-44.
 116. کوچک، آتوسا؛ عصاره، فريده. (1384). تعيين مجلات هسته و برآورد هزينه-سودمندی نشريات خارجی مورد استفاده دانشجويان دوره دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه شهيد چمران اهواز و تعيين جايگاه اين مجلات در فهرست مجلات ISI، مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز، دوره سوم، سال دوازدهم، شماره 2: 43-64.
 117. حيدری، غلام؛ عصاره، فريده. 1383. طرح پيشنهادی وب سايت خدمات تحويل مدرک ايران، مطالعات تربيتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد: ويژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی، دوره پنجم، شماره 2.
 118. عصاره، فریده (1383). از سازماندهی مدارک تا سازماندهی اطلاعات: نقدی بر کتاب "سازماندهی اطلاعات" مجله علوم تربیتی و روانشناسی،سال 11، دوره 3، شماره 3و4، 1383، صص 177-180
 119. عصاره، فريده ؛ حيدری، غلام. 1383. خدمات تحويل مدرک مفهومی ناآشنا در کتابداری ايران، فصلنامه کتاب
 120. عصاره، فريده. 1383. سهم مشارکت زنان عضو هيئت علمی ايران در آموزش و پژوهش کشور در پايگاه مدلاين. مجموعه مقالات جشنواره زن، تهران : دانشگاه تربيت مدرس.
 121. نصیری، ماریا؛ عصاره، فریده (1383). مقایسه کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مجله کتابداری، دوره 38، شماره 42، 1383، صص 77-98
 122. شهرياري، پرويز؛ عصاره،فريده (1382). گزارش نهايي طرح پژوهشي تحليل استنادي مقالات نشريه علوم اطلاع رساني.
 123. عصاره، فريده؛ کوچک، آتوسا. 1382. شناخت امکانات پايگاه مرجع موجود در موتور کاوش Hot Bot. فصلنامه کتاب، دوره چهاردهم، شماره اول:109-120.
 124. عصاره، فريده ؛ فارسی، قربانعلی. 1381. نمايه استنادی علوم (SCI) : ساختار و کاربردهای آن. فصلنامه سياست علمی و پژوهشی رهيافت، شماره 27 (بهار):226-235.
 125. عصاره، فريده. 1381. معيارهای ارزيابی منابع اينترنتی. فصلنامه کتاب، دوره سيزدهم، شماره اول (بهار): 62-73.
 126. عصاره، فريده. 1380. بررسی تطبيقی رشد انتشارات علمی ايران در نمايه استنادی علوم در سالهای 1985-1989 و 1990-1994 و مقايسه نتايج حاصل با شاخصهای موجود در کشورهای ديگر. فصلنامه سياست علمی و پژوهشی رهيافت، شماره 24 (بهار و تابستان):69-76.
 127. عصاره، فريده. 1380. روشها و کاربردهای اطلاع سنجی. فصلنامه سياست علمی و پژوهشی رهيافت، شماره 25 (پائيز):94-100.
 128. عصاره، فريده. 1379. سهم موضوعهای انتشارات علمی کشورهای در حال رشد در نمايه استنادی علوم (SCI). کتابداری: نشريه علمی در تحقيقات کتابشناسی، کتابداری و اطلاع رسانی، سال سی و چهارم، دفتر34 : 63-82.
 129. عصاره، فريده؛ آبام، زيا. 1378. بررسی کمی فعاليتهای علمی اعضای هيأت علمی دانشگاه شهيد چمران طی سالهای 1363-1378. مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز، دوره سوم، سال ششم‌(3-4): 107-124.
 130. عصاره،فريده.1378. بررسی طرحهای تحقيقاتی پيشنهاد شده و مصوب پژوهشگران ايرانی در سال 1376. فصلنامه سياست علمی و پژوهشی رهيافت،شماره 21(پاييز 1378):105-111.
 131. عصاره، فريده. 1377. تحليل استنادی . فصلنامه کتاب، 9 (3و4): 34-48.
 132. عصاره، فريده. 1377. مقايسه انتشارات علمی کشورهای در حال رشد در سطح بين الملی. مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال پنجم شماره های 1و 2(بهار و تابستان):19-30.
 133. عصاره، فريده (1376) قابليت و تأثير كشورهاي در حال رشد در توليد متون علمي، ترجمه علي مزيناني، فصلنامه كتاب (پائيز 1376).
 134. عصاره، فريده. 1376. کتابسنجی. مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز. دوره سوم سال چهارم(پائيز و زمستان): 63-74.
 135. عصاره، فريده.1376. بررسی مختصر کتابسنجی. فصلنامه کتاب، 8(4):90-97.
 136. عصاره، فریده (1375). کاربرد آمار در کتابخانه فصلنامه کتاب، دوره 7، شماره 7، 1375، صص 90-170
 137. ديانی، محمدحسين؛ عصاره، فريده. 1367. انتشارات دانشگاههای ايران در سالهای 1340-1365. مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال اول شماره دوم (تابستان 1367): 51-69.