تارنمای دکتر فريده عصاره
English
صفحه آغازين
معرفی
سوابق علمی
فهرست انتشارات
پيوندها
تماس با ما

نشانی: اهواز
دانشگاه شهيد چمران
دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی
بخش علوم کتابداری و اطلاع رسانی
تلفن: +98 611 333 3010-19 (4677 داخلی)
دورنگار: +98 611 333 3911
نشانی پست الکترونيک: osareh.f@gmail.com