تارنمای دکتر فريده عصاره
English
صفحه آغازين
معرفی
سوابق علمی
فهرست انتشارات
پيوندها
تماس با ما

نمايش...:
مدارج و مراتب تحصيلی - علمی
  1. کارشناسی زبان و ادبيات انگليسی از دانشگاه جندی شاپور 1352
  2. کارشناسی ارشد در رشته کتابداری از دانشگاه تهران 1365
  3. مربی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهيد چمران اهواز 1366
  4. دکترای کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه نيوسات ويلز، سيدنی استراليا 1375
  5. استاديار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهيد چمران اهواز 1376
  6. دانشيار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهيد چمران اهواز 1381
  7. استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهيد چمران اهواز 1386